Kjære medlemmer i Nidhogg og NDFD

Vi ønsker her å lufte noen tanker rundt situasjonen som har oppstått mellom NDFD og Nidhogg.

Vår motivasjon for å arrangere banedager:

  • Banekjøring er gøy!
  • Belønningen for vår innsats er ene og alene gleden vi ser hos deltagerne under og etter en banedag.

For våre funksjonærer er det viktig at banedagene planlegges og gjennomføres i henhold til hva man har kapasitet til på sin fritid og den enkeltes mulighet til å ta fri fra ordinært lønnet arbeid, slik at vi alle skal ha det gøy.

For styret i Nidhogg så er det helt essensielt å respektere funksjonærenes kapasitet og mulighet til frivillig innsats, slik at innsatsen bevares over tid og gir en kontinuitet i funksjonærstaben.

Til hvert arrangement er vi avhengig av en utdannet stevneleder som har sine godkjenninger i orden samt profesjonelt helsepersonell i form av Rescue Team. Begge instanser er vi avhengige av at er til stede på banen slik at din sikkerhet er ivaretatt på best mulig måte dersom det skulle være nødvendig. Stevneleder står som øverste ansvarlige for arrangementet ovenfor forbund og myndigheter. I ytterste konsekvens kan stevneleder risikere svært alvorlig tiltale ved en alvorlig ulykke dersom gjennomføringen ikke er gjort til punkt og prikke “etter boka”. For å gjennomføre et trygt arrangement for våre deltakere og derigjennom minimere den potensielle personlige risikoen stevneleder påtar seg, krever våre stevneledere å ha sitt mannskap som han stoler på. Det er ingen av våre stevneledere som vil ta en slik risiko uten å samtidig ha absolutt full kontroll på planlegging og gjennomføringen av hele arrangementet.

Det er per i dag kun to klubber under Norges Motorsportforbund som har tillatelse til å arrangere skiltløs mc-trening på Rudskogen: Borg MC og Nidhogg. Dette er et resultat av flere års kontinuerlig arbeid for å fremstå som en seriøs aktør – og det er vi litt stolte av at vi har fått til!

Vi jobber kontinuerlig med å utdanne nye stevneledere samt å knytte til oss flere funksjonærer innenfor de rammer vi som en liten organisasjon mener er forsvarlig. På en banedag med 100 deltagere må arrangørmaskineriet være velsmurt. Alle må vite nøyaktig hva deres ansvarsområder og arbeidsoppgaver er. Sikkerheten til deltakerne på banen og i banedepoet er ikke gjenstand for snarveier eller kompromisser i Nidhogg RR.

De banedager som er blitt presentert på Nidhogg RR er nøye avstemt i forhold til den kapasitet Nidhoggs funksjonærstab har inneværende sesong. Og – det er vår policy at det ikke arrangeres flere banedager med oss som arrangør på tross av krav og ønsker som måtte fremsettes når vi ikke kan stå inne for arrangementet.

Når det er sagt vil vi også få poengtere at planene for 2013 inneholder akkurat like mange kjøretimer på norsk jord som det ble gjennomført i 2012. Vi fortsetter praksisen med samme rettferdige fordeling av tid på banen som tidligere for skilt og ikke-skilt basert på antall i hver gruppe. Det har ennå ikke forekommet at noen forlater våre arrangementer utilfredsstilt på banetid. Snarere tvert imot.

At Nidhogg er en RR-klubb betyr at vi har tillatelse til å arrangere skiltløs kjøring. Det betyr ikke at vi ikke prioriterer skiltsykler like høyt som tidligere.

I tillegg får førere av skiltsykler også tilgang på det samme arrangementsmessige sikkerhetsnett, kurset personell, støykrav (noe høyere støy tillates), mv. som følger av å arrangere banedager ihht. NMFs roadracing reglement. Slike strenge regler følger ikke de eksisterende arrangører av banedager kun for skiltsykler.

For å unngå å bli tvunget til å gå på kompromiss med våre verdier og kjøreregler har derfor flere frivillige valgt å bidra med egne sparepenger for å opprettholde det planlagte banetilbudet for 2013. Dette gjelder for samtlige medlemmer innenfor de presenterte rammer. Dette er ene og alene gjort for deg som medlem – les: for oss som synes det er moro å kjøre Ducati på bane i trygge omgivelser. Og det er gjort fordi vi ønsker at det fremdeles skal kunne tilbys forutsigbare og trygge banedager for samtlige medlemmer i NDFD og Nidhogg.

Ducati-miljøet er ikke stort i Norge, og heller ikke i våre naboland. Vårt lange og nære samarbeid med SDK (Svenske Ducatiklubben) har blant annet ført til at vi i år har mulighet til å tilby kjøreteknisk kurs for skiltsykler med SMC (Sveriges Motorcyklister/Sveriges NMCU) på Rudskogen 24. mai. SMC holder kurs av meget høy kvalitet og vi gleder oss til å få dette tilbudet også i Norge. SMC arrangerer også kurs for skilt og skiltløse førere på Rudskogen 7-8. juli (ikke i regi av Nidhogg).

Samarbeid med NDFD:

Vi registrerer at Nidhogg sitt ønske om dialog og samarbeid med NDFD er blitt avfeiet og møtt med trussel om rettslig forfølgelse, ref forsideinnlegg v/styret i NDFD på http://www.desmodromene.com og nå senest mottak av varsel om midlertidig forføyning fra NDFDs advokat. Nidhogg synes det er trist å registrere at dette er styret i NDFD’s måte å premiere frivillig arbeid og engasjement på.

Vi beklager den usikkerhet som nå råder rundt banearrangementene fremover. Vi håper NDFD v/styret velger å sette medlemmene i NDFD og Nidhogg i fokus og med dette holde eventuelle rettsprosesser utenom sesongen.

Ved en videre rettslig prosess er det dessverre kun medlemmene som blir skadelidende – og da på alle måter. I tillegg kommer den økonomiske belastningen som ingen av klubbene er tjent med.

Skulle styret i NDFD allikevel velge å forfølge den situasjon som nå har oppstått rettslig, og dette påvirker banetilbudet inkludert forventede presenterte elementer, så garanterer vi tilbakebetaling for de personene dette måtte gjelde.

Det er avtalt et møte med NDFD den 4 April.

Med vennlig hilsen
Styret i Nidhogg Roadracingklubb
v/Nestleder Thomas Leela

Leave a Reply